Celulitida

Často kladené dotazy k tématu celulitidy

odpovídá MUC Pavel Tichý

 1. Zlepší se celulitida, když zhubnu?

  Hlavní problém celulitidy není nadměrné ukládání tuku v kritických partiích, ten jen do jisté míry ovlivňuje její vzhled. Přibližně polovina žen udává zmírnění projevu celulitidy po zhubnutí, ale asi jedna třetina žen si naopak stěžuje na zhoršení jejího stavu. Stejné je to např. po liposukci. Snížení hmotnosti neřeší podstatu vzniku ani stavu celulitidy, ta není ani vhodnou indikací pro liposukci.

 2. Zhoršuje užívání hormonální antikoncepce stav celulitidy? Má vliv na její vznik?

  Ženské hormony jsou v problematice celulitidy vždy významně komplikující faktor. Hormonální antikoncepce nepříznivě ovlivňuje klíčové příčiny jejího vzniku a urychluje jak její vznik, tak její progresi.

 3. Co mám dělat, když nezabírá cvičení a změna stravy?

  Cvičení ani vhodný stravovací režim nemohou zabránit vzniku celulitidy. Tu vidíte i u štíhlých a sportujících žen. Problém je jinde. Především v nedostatečné cirkulaci lymfy, v nepříznivé hormonální situaci, event. též v horším návratu žilní krve z nohou a v méně kvalitní vazivové tkáni.

 4. Jaká je nejúčinnější metoda proti celulitidě?

  Klíčovou metodou v léčbě, event. již v prevenci celulitidy, je manuální lymfodrenáž, podle potřeby (individuálně) doplněna o další podpůrné kroky.

 5. Cvičím 3x týdně, ale celulitidu mám pořád. Jaké cvičení je nejúčinnější? Rychlé nebo spíš pomalé?

  Cvičení je vhodná podpůrná aktivita, ale celulitidu neodstraní (viz. sportovkyně s celulitidou). Je ale nutno volit vhodné formy a přiměřenou intenzitu pohybových aktivit. Neplatí: čím víc, tím líp. Navíc co je vhodné pro jednoho, může jinému škodit. Je nutno zohlednit stav zejména žilně-lymfatického systému. Obecně lze říci, že optimální jsou pohybové aktivity s vláčnými, plynulými pohyby. Vyplatí se konzultace s odborníkem a sestavení optimálního individuálního programu pohybových aktivit.

 6. Které ženy jsou celulitidou nejvíce ohroženy?

  Nejohroženější skupinou žen v kontextu celulitidy jsou především uživatelky hormonální antikoncepce s pozitivní rodinnou anamnézou (celulitida, žilní problémy v ženské linii rodiny). Rizikové je též období gravidity, zejména opakované. Ohroženější jsou též ženy, u kterých proběhla brzká puberta.

 7. Lze nějakým způsobem celulitidu zcela odstranit?

  Již vzniklou celulitidu může zcela odstranit leda tak počítačový retušovací program (běžné v módních časopisech). Včasná a přiměřená péče však může stav celulitidy zlepšit a zastavit jinak nevyhnutelné zhoršování.

 8. Zlepší celulitidu vegetariánská strava?

  Vegetariánská strava celulitidu nezlepší. Spíše se na kvalitě podkožního vaziva negativně projeví nedostatek potřebných živočišných bílkovin. Při celulitidě je vhodná pestrá a hodnotná strava.

 9. Odstraní celulitidu přísná dieta?

  Přísná dieta celulitidu neodstraní. Na jedné straně může snížit množství zatěžujících a škodlivých látek v těle, na druhé straně však mohou některé, pro organizmus důležité, látky chybět.

 10. Vymizí celulitida cvičením?

  Cvičením celulitida nezmizí, malá pohybová aktivita není přímou příčinou vzniku celulitidy. Vhodný a přiměřený pohyb může přispět ke zlepšení jejího stavu, ale nevhodný či nepřiměřený může její stav naopak zhoršit.

 11. Proč celulitida postihuje stále více žen a stále mladší ročníky?

  Hlavní příčinou současné "epidemie" celulitidy je především mnohostrannější vliv ženských hormonů. Téměř masové užívání hormonální antikoncepce, častá léčba hormonálními či hormonálně působícími léky a dnes už "hormonální kontaminace" životního prostředí. Je známo více než tisíc chemických látek a produktů s prokázanými hormonálními (estrogenními) účinky na lidský organizmus. Tato nepříznivá situace podporuje a urychluje vznik celulitidy, u žen též vede k dřívější pubertě (u mužů způsobuje sníženou plodnost).

 12. V jakém věku celulitida vzniká?

  Vznik celulitidy je dlouhodobý, kontinuální proces, který má progresivní tendenci. Začíná již v pubertě aktivací ženských pohlavních hormonů (brzká puberta je proto nepříznivý faktor). K výrazné akceleraci tohoto procesu dochází v obdobích zvýšené aktivity, event. produkce těchto hormonů (zejména během gravidity).

 13. Proč celulitida postihuje hlavně stehna a hýždě?

  Tyto partie ženského těla jsou charakteristické velkým množstvím tukových buněk a zvýšenou citlivostí k ženským hormonům (hlavně estrogenu). Dále též vyššími nároky na lymfatickou drenáž. Důsledky její eventuální nedostatečnosti se zde zřetelněji projevují zejména v nepříznivých zásazích do kolagenního režimu podkožního vaziva.

 14. Co je to vlastně celulitida a co je její podstatou?

  Celulitida jsou v podstatě nezánětlivé degenerativní změny podkožního vaziva specifických partií ženského těla (zejména stehna, hýždě, někdy též boky, břicho, event. paže). Jde o chronický proces s progresivní tendencí.

 15. Co způsobuje vzhled "pomerančové" kůže při celulitidě?

  Fenomén "pomerančové kůže" se projevuje v pokročilejších stádiích celulitidy v důsledku degenerativních změn kůže a podkoží. Kožní povrch je vtahován dolů zesílenými vazivovými septy za současného protitlaku zvětšených tukových buněk směrem vzhůru. "Pomerančová kůže" se však objevuje též u některých závažnějších stavů, které bývají někdy s celulitidou směšovány, které však vyžadují odbornou lékařskou péči (lymfedém, lipedém, atp.).

 16. Postihuje celulitida především obézní ženy? Souvisí s nadváhou?

  Obezita sama o sobě není příčinou celulitidy- jsou ženy s nadváhou, které celulitidou netrpí (naopak ji mohou mít i ženy vysloveně hubené). Patří však k rizikovým faktorům přispívajícím ke vzniku a progresi celulitidy. Tuková tkáň totiž produkuje určité množství ženského hormonu estrogenu a přispívá k jeho vyšším hladinám. Je rovněž "úložištěm" různých odpadních látek, toxinů atp. a zvýšenou měrou váže vodu. Výrazně zbytnělá tuková tkáň může též utiskovat cévy a zhoršovat krevní i lymfatický oběh.

 17. Jaké jsou nepříznivé vlivy ženských hormonů na celulitidu?

  Zásadní význam v kontextu celulitidy má především vliv dlouhodobého působení vysokých hladin estrogenů, které nepříznivě působí na stav a funkci periferního žilně-lymfatického systému a na kolagenní režim a kvalitu podkožního vaziva. Zvyšují ukládání tuku, zejména do tzv. "energetických konzerv" (hýždě, boky, stehna), zvyšují zadržování vody v těle, blokují funkce některých důležitých vitaminů a minerálů. Tyto negativní faktory se navzájem ovlivňují, potencují své účinky a vznik a progresi celulitidy výrazně urychlují.

 18. Proč celulitida postihuje pouze ženy?

  Ženské tělo je pro vznik celulitidy výrazně predisponováno, především mnohostranným vlivem ženských pohlavních hormonů. Ženy mají oproti mužům tenčí kůži a případné změny v podkoží jsou proto více viditelné. Jejich podkoží je naopak dvakrát silnější a má méně pevnou strukturu. Podíl tukové tkáně je u žen téměř dvojnásobný a má jiný genetický vzorec rozložení tuku. Převažuje jeho ukládání do podkoží. Ženy mají též častější problémy s žilním systémem a s lymfatickou drenáží. V důsledku toho mají větší dispozice k procesům patologických změn v podkožním vazivu.

 19. Jaký je vliv ženských hormonů na vznik celulitidy?

  Ženské hormony jsou jedním ze spolurozhodujících úvodních faktorů vzniku celulitidy. Zásadně totiž ovlivňují další klíčové faktory tohoto procesu- stav a funkci žilního a lymfatického systému a kvalitu podkožní vazivové tkáně.

 20. Lze lymfu dostatečně rozproudit pohybem?

  Zásadní vliv svalové pumpy na "rozpohybování" lymfy je zažitý mýtus, vycházející z malé znalosti novějších poznatků o anatomii a fyziologii povrchového lymfatického systému. Zde dominují vnitřní pulzní mechanizmy tohoto systému. Efekt svalové pumpy je zde jen jedním z řady pomocných, tzv. lymfokinetických faktorů a bývá v tomto kontextu přeceňován.

 21. Patří celulitida mezi civilizační choroby?

  Bývá k nim často řazena. Ale její zobrazení na mnoha starých artefaktech svědčí o tom, že se nejedná o produkt současné moderní doby. Ta se jen zasloužila o její rozšíření na téměř celou dospělou ženskou populaci vyspělého světa a navíc o postižení stále mladších ročníků.

 22. Které jsou hlavní příčiny vzniku celulitidy?

  Celulitida je problematika mnohofaktorová, vždy dochází k souběhu řady nepříznivých vlivů. Vzniká na bázi genetických, dědičných dispozic a vedle poruch krevního oběhu (zejména žilního) a nedostatečné lymfatické drenáže patří ke klíčovým, úvodním faktorům především nepříznivý vliv ženských hormonů a částečně též slabost vazivové tkáně. Celá řada dalších, vedlejších vlivů může stav celulitidy více či méně nepříznivě ovlivňovat (vliv životního prostředí, životní styl atd.).

 23. Co způsobuje změny podkoží při celulitidě?

  Podstatou patologických, degenerativních změn podkoží při celulitidě je především nepříznivý zásah do kolagenního režimu podkožního vaziva. Důsledkem je zmnožování, zbytnění a postupné tuhnutí vláknité složky pojivové tkáně. Dochází ke zhuštění kolagenních vazivových struktur a následně též ke změně metabolizmu tukových buněk a jejích růstu.

 24. Jakou úlohu má lymfatický systém při vzniku celulitidy?

  Lymfatická kapilára je jedinou kapilárou v těle, schopnou vstřebat a transportovat proteiny, event. další makromolekulární látky z mezibuněčných prostorů tkání. Jejich městnání při nedostatečné lymfatické drenáži spouští kaskádu patologických pochodů, které ústí v často nevratné degenerativní změny podkožního kolagenního vaziva.

 25. Existuje opravdu účinná léčba celulitidy?

  Účinná může být pouze odborně vedená komplexní a individuálně cílená terapie. Bezpodmínečným základem jakékoliv smysluplné léčby (ale i prevence) celulitidy je odborně provedená manuální lymfodrenáž. Ta může maximální měrou přispět k navození fyziologického stavu v podkoží. Efekt manuální lymfodrenáže je však zcela limitován odbornou kvalitou toho, kdo ji provádí. Tato metoda může být v případě potřeby doplněna přístrojovou drenáží (přerušovanou presoterapií). Důležitým doplňkem lymfodrenáže jsou podle individuální potřeby také prvky kompresní terapie (užití elastického kompresivního prádla). V indikovaných případech je vhodné nasadit přípravky na podporu žilního systému (venofarmaka), doplnění vitaminů (C, E) a dalších antioxidantů. Vše je možné ještě podpořit vhodnými režimovými opatřeními (dodržování zásad zdravé výživy, udržování optimální a stabilní hmotnosti, pravidelně vhodné a přiměřené pohybové aktivity atd.). Neexistuje žádná speciální dieta na zlepšení celulitidy, nefunguje žádné lokální ošetření. Důležitou položkou úspěšné léčby celulitidy je také pevná vůle a trpělivost- a dobrý lymfoterapeut.